CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA 

În conformitate cu art. 178, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Dâmboviţa în şedinţă ordinară, miercuri, 30.08.2023, ora 14.00 , care se va desfăşura în „Sala Unirii” a sediului administrativ.

Şedinţa are următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlu „Înființarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Iris”, în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița prin Planul Național de Redresare și Reziliență prin Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Prezintă: Zolia Camelia - director general

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcţii ale Serviciului Public Județean de Pază Dâmboviţa. Prezintă: Ioniță Ștefan - director

3. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr.7/2021, privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu unitatea administrativ-teritorială, comuna Moroeni prin Consiliul Local Moroeni, pentru realizarea documentaţiilor urbanistice „Actualizare Plan Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism aferent”. Prezintă: Tonea Ovidiu - șef serviciu

4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractele de asociere aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr.35/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr.51/2020, privind asocierea judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa cu unitățile administrativ teritoriale, comunele: Aninoasa, Băleni, Bilciurești, Corbii Mari, Ciocănești, Doicești, Vișina, și orașele Fieni, Răcari, Titu prin consiliile locale, pentru realizarea documentaţiilor urbanistice „Actualizare Plan Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism aferent”. Prezintă: Tonea Ovidiu - șef serviciu

5. Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr.291/21.12.2020 pentru aprobarea Programului Județean de Dezvoltare Locală Dâmbovița în perioada 2021-2024, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă: Gilia Florin Valeriu – șef serviciu

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr.7/06.01.2023 privind aprobarea Notei de Fundamentare a principalilor indicatori tehnico-economici pentru includerea pe lista de investiții a obiectivelor de investiții finanțate prin asociere/parteneriat cu U.A.T.-urile din județ prin Programul Județean de Dezvoltare Locală, în anul 2023. Prezintă: Gilia Florin Valeriu – șef serviciu

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Județean Dâmbovița nr.519/23.06.2023, cu privire la repartizarea creditelor bugetare și a creditelor de angajament aferente obiectivelor de investiții realizate în asociere/parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale din județ, finanțate de către Consiliul Județean Dâmbovița prin transferuri de capital, în baza Programului Județean de Dezvoltare Locală, aferent anului 2023. Prezintă: Gilia Florin Valeriu – șef serviciu

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor de cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră - 6 străzi”, finanțat prin Programul Județean de Dezvoltare Locală. Prezintă: Gilia Florin Valeriu – șef serviciu

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor de cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren de fotbal, în comuna Raciu, sat Raciu, județul Dâmbovița”, finanțat prin Programul Județean de Dezvoltare Locală. Prezintă: Gilia Florin Valeriu – șef serviciu

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Protecția, conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural prin activități de restaurare, consolidare, accesibilizare și dotare a Muzeului Poliției Române (Casa Coconilor) din Târgoviște”. Prezintă: Gilia Florin Valeriu – șef serviciu

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Dezvoltarea județului Dâmbovița și păstrarea identității culturale a fostei capitale a Țării Românești prin conservarea, protejarea și valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgoviște”. Prezintă: Gilia Florin Valeriu – șef serviciu

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asociere nr. 391/4881/11.05.2023 pentru realizarea în comun a investiției ,,Modernizare drumuri locale în comuna Buciumeni, satele Buciumeni și Valea Leurzii, județul Dâmbovița”. Prezintă: Dinu Vasile - director executiv

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asociere nr.377/2225/05.05.2023 pentru realizarea în comun a investiției ,,Modernizare ulițe sătești în comuna Pietroșița, județul Dâmbovița”. Prezintă: Dinu Vasile - director executiv

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asociere nr.39/890/11.02.2020 pentru realizarea în comun a investiției ,,Modernizare DC 77G în comuna Uliești, județul Dâmbovița”. Prezintă: Dinu Vasile - director executiv

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asociere nr.214/2098/31.03.2023 pentru realizarea în comun a investiției ,,Modernizare drumuri locale în comuna Raciu, județul Dâmbovița”. Prezintă: Dinu Vasile - director executiv

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea, la terminarea lucrărilor, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de infrastructură rutieră ,,Asfaltare şi modernizare DC42 Slobozia-Călugăreni, Comuna Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa”. Prezintă: Dinu Vasile - director executiv

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a cheltuielilor de cofinanțare, pentru obiectivul ,,Pod de legătura între DJ 714 şi Camping Zănoaga’’, inclus în Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II - a, aprobat prin O.U.G. 28/2013. Prezintă: Dinu Vasile - director executiv

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare DJ 714, sector Bolboci-Contur Lac BolbociCheile Tătarului, km 24+366-29+900’’, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny’, precum și a sumelor reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Prezintă: Dinu Vasile - director executiv

19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare, în vederea includerii pe lista de investiţii a unor obiective de infrastructură. Prezintă: Dinu Vasile - director executiv

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.547/2023 privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru includerea pe lista de investiții a unor obiective de infrstructură și estimarea principalililor indicatori tehnico-economici. Prezintă: Dinu Vasile - director executiv

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori pentru obiectivul de investiții ,,Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Județean prin Modernizarea DJ714 Glod-Sanatoriu Moroeni-Bolboci-Padina-Peștera’’- Etapa I. Prezintă: Dinu Vasile - director executiv

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori pentru obiectivul de investiții ,,Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Județean prin Modernizarea DJ714 Glod-Sanatoriu Moroeni-Bolboci-Padina-Peștera’’- Etapa II. Prezintă: Dinu Vasile - director executiv

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.509/23.06.2023, privind declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ714 Glod –Sanatoriu Moroeni – Bolboci – Padina – Peștera”. Prezintă: Dinu Vasile - director executiv

24. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Direcția Județeană pentru Familie și Tineret Dâmbovița a unui spațiu din imobilul Sală de sport polivalentă, din Târgoviște, Bulevardul Unirii, nr. 1, aflat în domeniul public al județului Dâmbovița. Prezintă: Sfetcu Cristina - director executiv

25. Proiect de hotărâre privind inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al județului Dâmbovița. Prezintă: Sfetcu Cristina - director executiv

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidența contabilă a Consiliului Județean Dâmbovița a unor creanțe. Prezintă: Sfetcu Cristina - director executiv

27. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr.23/27.01.2021 pentru confirmarea componenței Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte. Prezintă: Sfetcu Cristina - director executiv

28. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Adunării Generale a Acţionarilor pentru numirea unui membru în Consiliul de Administraţie la MORENI PARC INDUSTRIAL S.A. Prezintă: Sfetcu Cristina - director executiv

29. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi administratori provizorii în Consiliul de Administraţie la MORENI PARC INDUSTRIAL S.A. Prezintă: Sfetcu Cristina - director executiv

30. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administraţie la S.C. LUCRĂRI, DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. Prezintă: Sfetcu Cristina - director executiv

31. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2023. Prezintă: Igescu Carmen - director executiv SUPLIMENTAR:

32. Proiect de hotărâre privind acceptul pentru utilizarea unor terenuri aparținând DJ702E, de către comuna Cobia, în vederea realizării obiectivului ,,Reparații parcare și platformă betonată, zona Stadion”. Prezintă: Dinu Vasile – director executiv

33. Proiect de hotărâre privind participarea județului Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat. Prezintă: Gilia Florin Valeriu – șef serviciu

34. Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din fondurile alocate din bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa pe anul 2023, Societăţii Naţionale de Cruce Roşie-Filiala Dâmboviţa. Prezintă: Sfetcu Cristina - director executiv

35. Proiect de hotărâre privind acordul pentru încetarea dreptului de superficie al S.C. TERMOLARSKY S.R.L. și mandatarea reprezentanților Consiliului Judeţean Dâmboviţa în A.G.A. la SOCIETATEA PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A., în vederea încetării dreptului de superficie pentru un teren în suprafață de 1.019 mp–proprietate privată a județului Dâmbovița, aflat în administrarea SOCIETĂȚII PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. Prezintă: Sfetcu Cristina - director executiv

PREŞEDINTE, dr. ec. Corneliu ȘTEFAN